Certificats energètics

Servicios

Obté el teu pressupost
i comença JA el teu estalvi

Fotovoltaic Solar

Què és el certificat energètic ?

El certificat energètic és un document oficial que ha de redactar un tècnic certificat i en el que es classifica mitjançant una lletra; el consum energètic d’un habitatge.

Aquest certificat és obligatori per poder vendre o llogar l’immoble, per això, els propietaris dels mateixos estan obligats a gestionar un certificat energètic actualitzat i en vigor.

Tipus de certificació energètica

Podem classificar els certificats energètics en quatre tipus:

 1. Certificat energètic d’habitatge: Als habitatges particulars, la qualificació energètica es basarà en les característiques pròpies de l’immoble com ara la seva mida o la seva orientació.

 2. Certificat energètic d’edifici complet: cal destacar que en aquests casos és imprescindible que tot l’edifici es destini al mateix ús.

 3. Certificat energètic per a obra nova: En aquests casos, es tramitaran dos certificats: un inicial a l’avantprojecte per a l’aprovació del mateix, que serà aproximat, i un segon que s’expedirà un cop feta l’obra.

 4. Certificat energètic de local comercial: els locals comercials requereixen la classificació energètica per tramitar la llicència d’obertura.

certificado energetico

Quina és la millor certificació energètica ?

La classificació energètica es basa en una escala dividida en 7 nivells, que van des de la lletra A,
que són les que s’expedeixen per als habitatges més eficients, a la lletra G, que són les establertes per a les menys eficients.

Així mateix, cal destacar que l’etiqueta on se certifica el consum energètic aporta dues informacions; d’una banda, el consum i de l’altra, les emissions de l’habitatge.

Qui et fa un certificat energètic ?

Per regular aquesta qüestió, es va redactar un Reial decret en què s’establien les pautes per poder fer els certificats energètics. Parlem del RD 235/2013 on s’expressa que els certificats d’eficiència energètica poden redactar-los aquelles persones que tinguin titulació per poder executar projectes d’obra o dirigir-les i direcció d’execució d’obres d’edificació o d’instal·lacions tèrmiques.

Però, a més, el Reial decret permet que sense titulació també es puguin expedir certificats si tenen la qualificació professional necessària. Per això, els enginyers poden expedir certificats d’eficiència energètica a més d’arquitectes o aparelladors.

emitir-certificado-energetico-solicitar

És obligatori la tramitació del certificat energètic?

Com hem dit anteriorment, el certificat energètic és obligatori per a aquells propietaris que volen vendre o llogar la propietat; ja que en cas de no comptar amb un document que acrediti el consum d’energia de l’habitatge s’exposen a certes sancions econòmiques.

No obstant això, trobem alguns casos excepcionals que no requereixen aquest certificat.
Us els expliquem a continuació:

 1. Edificis o monuments protegits amb valor històric
 2. Edificis o monuments protegits amb valor arquitectònic
 3. Edificis de culte
 4. Edificis amb una superfície inferior a 50 metres quadrats
 5. Tallers destinats a ús agrari que no es fan servir amb fins residencials
 6. Edificis que han de romandre oberts
 7. Edificis l’ús dels quals és inferior a quatre mesos per any (sempre que es compleixi la condició de no superar el 25% del consum anual)

Els certificats energètics de Fotovoltaic Solar

A Fotovoltaic Solar comptem amb els professionals certificats per tramitar les etiquetes d’eficiència energètica d’immobles a Barcelona. Si necessites tramitar un certificat energètic, no t’arrisquis al frau i consulta amb professionals. Demana informació sense compromís.